+355 44 520 478 info@virtuslending.al

E Hënë - E Premte: 09:00-17:00

E Shtunë - E Dielë: Mbyllur

Degët

Kushtet e përdorimit

Të drejtat e pronësisë:

Të gjitha përmbajtjet në faqen e internetit, duke përfshirë, por pa u kufizuar në të gjitha tekstet, imazhet, markat tregtare, logot, grafikat, janë pronë ekskluzive e Virtus Lending ose personave të tjerë të grupit Virtus Lending. Çdo përdorues në website mund të ngarkojë ose të shtypë të dhëna individuale me kusht që të mos shkelë kërkesat e Ligjit për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtave të Njeriut dhe ligjeve të tjera të aplikueshme. Riprodhimi, transmetimi, modifikimi ose përdorimi për ndonjë qëllim publik ose tregtar në këtë faqe është i ndaluar pa lejen paraprake me shkrim të Virtus Lending.

Të gjithë emrat, logot dhe markat tregtare të Virtus Lending ose ndonjë person tjetër i grupit të Virtus Lending të postuar në faqe mund të mos përdoren ose riprodhohen pa pëlqimin paraprak me shkrim të kompanisë. Ndalohet të përfshihen çdo link në faqen e internetit në ndonjë faqe tjetër pa lejen paraprake me shkrim të Virtus Lending.

Në lidhje me faqe të tjera Virtus Lending nuk mban përgjegjësi për informacionin që përmbajnë faqet të cilat reklamohen këtu.

Natyra e përmbajtjes së faqes së internetit:

Përmbajtja ose ndonjë pjesë e saj e postuar në këtë faqe interneti nuk është dhe nuk mund të shihet, perceptohet dhe / ose interpretohet si një shpallje, ofertë, ftesë ose ndonjë lloj tjetër oferte tregtare. E njëjta gjë nuk mund të interpretohet si një këshillë ligjore ose një propozim për një marrëveshje të caktuar. Duke pasur parasysh legjislacionin në fuqi dhe parametrat specifikë të transaksionit, është e mundur që një transaksion i veçantë të ndryshojë tërësisht ose në kushte të caktuara nga karakteristikat dhe kushtet e publikuara në këtë faqe interneti.

Përgjegjësitë:

Virtus Lending mban informacion të azhurnuar në faqen e internetit, gjë që nuk përjashton mundësinë e boshllëqeve për arsye objektive. Virtus Lending nuk është përgjegjëse për pasojat, përfshirë. çdo dëmtim të shkaktuar ose në ndonjë mënyrë të lidhur me qasjen ose përdorimin e kësaj faqe interneti.

Të gjitha përmbajtjet në faqen e internetit paraqiten në një format që mund të ndryshojë pa njoftim paraprak. Ky informacion sigurohet në përputhje me ligjin në fuqi pa asnjë garanci për përshtatshmërinë e tij për një qëllim të caktuar, integritetin dhe sigurinë e viruseve kompjuterike ose kërcënimeve të tjera. Virtus Lending nuk është përgjegjëse për vëllimin, saktësinë dhe plotësinë e informacionit.

Përdorimi i përmbajtjes në faqen e internetit është në kurriz dhe rrezikun e përdoruesit, duke iu nënshtruar kufizimeve në favor të zotëruesit të së drejtës së autorit. Përdoruesi është përgjegjës për perceptimin dhe interpretimin e saktësisë, plotësisë dhe dobisë së informacionit që gjendet në faqen e internetit. Virtus Lending nuk garanton qasje të pandërprerë dhe të pandërprerë në këtë faqe interneti.